วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดหนังสือ

ชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ    การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ                                         โดยใช้ชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียน                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้เขียน          นางสาวเกวรินทร์  ปันฟู  โรงเรียนบ้านแม่เทย อำเภอลี้                               จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2

บทคัดย่อ 

               

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  3)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนา  ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านแม่เทย  จำนวน 16 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550  โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนของการอ่าน โดยทำการทดสอบก่อนเรียน อ่านหนังสือจากชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน  จากนั้นทดสอบหลังเรียน  ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละความก้าวหน้าของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                   ผลการศึกษาพบว่า 1)  ประสิทธิภาพของชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  80/80 ปรากฏว่าได้ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 84.25/83.54  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  แสดงว่าชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น        มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้  2)  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  พบว่าผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนค่าเฉลี่ยโดยรวมก่อนเรียนและหลังเรียน มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 38.75  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ เกณฑ์ความก้าวหน้าร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม  3)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  มีระดับความคิดเห็นในระดับภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 แสดงว่านักเรียนที่ได้เรียนรู้จากชุดหนังสืออิเล็กทรอนิมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก

                   

ไม่มีความคิดเห็น: