วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551

รายงานผลการพัฒนาและใช้แบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาและใช้แบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยแทง จังหวัดลำพูน

ผู้รายงาน : นางศิริพรรณ ภู่พิทักษ์พงศ์ ตำแหน่ง ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้านห้วยแทง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2

ปีที่ศึกษา : 2550

บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาและใช้แบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยแทง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ทั้งหมดจำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 แบบฝึก แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งบรรจุนวัตกรรมที่ใช้ในการฝึก (แบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ) จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกของนักเรียน เป็นแบบมาตรา-ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ Likert จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพ( E1 / E2) ของแบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 / 80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ความก้าวหน้าในการเรียน และ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาปรากฏผลดังนี้

1. แบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เรื่อง การพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.76 / 88.33 ซึ่งประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่ผลิตขึ้น สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80 / 80

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้น โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย 10.11 และหลังเรียนเฉลี่ย 17.66 (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 50.55 และ 88.33 ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนพบว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 37.78

3. โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึก เรื่อง การพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.24

ไม่มีความคิดเห็น: