วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ หลักไวยากรณ์ Present Simple Tense

ชื่อเรื่อง         รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้หลักไวยากรณ์ Present Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้น         มัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน      นางบุบผา  อินต๊ะขัติย์

ตำแหน่ง       ครู  คศ.2  วิทยฐานะ ชำนาญการ  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้หลักไวยากรณ์ Present Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนและเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในด้านการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้หลักไวยากรณ์ Present Simple Tense  ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2550

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ซึ่งกำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 43 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้หลักไวยากรณ์ Present Simple Tense แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้แบบฝึกทักษะ   สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล

 ได้แก่  การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ E1 / E2  เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียน

โดยใช้ค่าที (t-test) และวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากการศึกษาปรากฏผลดังนี้  

1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้หลักไวยากรณ์Present Simple Tense มีค่าเท่ากับ 82.14/79.82 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่า แบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( 31.93) สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน (= 23.14) และทำการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3)  ความคิดเห็นของนักเรียนหลังจากที่ใช้แบบฝึกทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.65, S.D. = 0.55 )

 

 

Title       :   Result’s Report of using English Writing Skill Exercises by using

      Present Simple Tense for Mattayom Suksa 2 Students

Author   :   Mrs. Bubpha Intakat

Position  :  Teacher 2  Wiangjedeewittaya School

 

ABSTRACT

 

The purposes of this study were to design and to find the efficiency of English Writing Skill Exercises by using Present Simple Tense for Mattayom Suksa 2 students, to compare the students’ English writing skill achievement between pretest and posttest scores after using English Writing Skill Exercises by using Present Simple Tense and to study the students’ satisfaction after using English Writing Skill Exercises by using Present Simple Tense.

The target group was 43 Mattayom Suksa 2 students of Wiangjedeewittaya School, Li District, Lamphun Province in the first semester of Academic Year B.E. 2550. The instruments used consisted of  English Writing Skill Exercises by using Present Simple Tense, a writing skill achievement test and the satisfaction’s questionnaire for the examining committee and the students.  The collected data were analyzed by using Efficiency Evaluation, t-test, percentages, means and standard deviations. 

The major findings of the study were as follows :

1. The Efficiency of the English Writing Skill Exercises by using Present Simple Tense

Grammar was 82.14/79.82 compared with the criterion 80/80 found that English Writing Skill Exercises by using Present Simple Tense was effective as the circumstance allow.

2.  The students’ learning achievement after using English Writing Skill Exercises by using Present Simple Tense was average ( 31.93) higher than before learning’s average

(= 23.14)  and the t-test score was different significantly at the level of .01

3. The students’ opinion after using English Writing Skills Exercises by using Present Simple Tense was in the highest level at the average (= 4.65, S.D. = 0.55 )

ไม่มีความคิดเห็น: