วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551

การสร้างและศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนา

คำนำ
การสร้างและศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงานได้ศึกษาค้นคว้าและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อใช้ในการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 10 แบบฝึก ดังนี้
เรื่องที่ 1 การใช้ Articles ( a , an , the ) จำนวน 4 แบบฝึก
เรื่องที่ 2 การใช้ Verb to be (is , am , are ) จำนวน 3 แบบฝึก
เรื่องที่ 3 การใช้ Have / Has จำนวน 1 แบบฝึก
เรื่องที่ 4 การใช้ Verb to do ( do , does) จำนวน 1 แบบฝึก
เรื่องที่ 5 การใช้ That /This จำนวน 1 แบบฝึก
โดยได้นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ไปปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์ ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ พร้อมนำไปทดลองปฏิบัติการฝึกใช้จริง
ผู้รายงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์พื้นฐานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
( ภาษาอังกฤษ ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หรือระดับชั้นอื่นๆโดยปรับประยุกต์ในการใช้ให้เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะ การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป
นันทวรรณ ไชยเจริญ
กันยายน 2550
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการสร้างและศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน เล่มนี้ สำเร็จลงด้วยความกรุณาของ นางอัจฉรา โกมลเปลิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ที่กรุณาให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานตลอดมา
ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านประกอบด้วย ดร.วิชากร ลังกาฟ้า ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 นางสาวฉวีวรรณ กันทะวงศ์วาร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลลำพูน นางสายอรุณ สุขรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลลำพูน นางศุภมาศ ลิ้นฤาษี
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านม่วงโตน และ นางเย็นจิต มุ่งเหมือย ครูชำนาญพิเศษโรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง ที่ได้กรุณาตรวจสอบและให้คำแนะนำแก้ไข ปรับปรุง เครื่องมือสำหรับศึกษา
ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ที่ให้กำลังใจและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานจนทำให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จด้วยดี
ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆน้องๆ คณะครู โรงเรียนอนุบาลลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ที่ให้กำลังใจและเป็นที่ปรึกษาที่ดีเสมอมา และขอขอบคุณครอบครัวไชยเจริญที่ให้กำลังใจในการจัดทำรายงานเล่มนี้จนสำเร็จด้วยดี
คุณค่าและความดีอันพึงมี จากการดำเนินงานในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบุพการี คณะครูและผู้มีพระคุณทุกท่าน
นันทวรรณ ไชยเจริญ
กันยายน 2550


ชื่อเรื่อง : การสร้างและศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน


ผู้รายงาน : นางนันทวรรณ ไชยเจริญ ตำแหน่ง ครู คศ. 2 โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 เรื่อง คือ การใช้ Articles ( a , an , the ) , การใช้ Verb to be (is , am , are ) , การใช้ Have / Has , การใช้Verb to do ( do , does) และ การใช้That /This แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการใช้ไวยากรณ์พื้นฐานสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพ( E1 / E2) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์พื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 / 80 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ก่อนและหลังใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้ t – test และ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาปรากฏผลดังนี้
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาไวยากรณ์พื้นฐานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.66 / 86.35 ซึ่งประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้ไวยากรณ์พื้นฐานที่สร้างขึ้นสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80 / 80
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 57.25 และ 86.35 ตามลำดับ
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์พื้นฐานอยู่ในระดับมาก

11 ความคิดเห็น:

orangez กล่าวว่า...

เป็นผลงานที่ดี น่าสนใจมากค่ะ/ ปัทมวรรณ บุญโญปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง

sawat กล่าวว่า...

ผลงานดีมากครับ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ / อ.สวัสดิ์ มุ่งเหมือย โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา จ.ลำปาง

nat กล่าวว่า...

เป็นงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ดีมากค่ะ ขอชื่นชมผลงาน / อ.มยุรี เชื้อหมอ โรงเรียนดงเจนพิทยาคม จ.พะเยา

prachum กล่าวว่า...

ผลงานมีความน่าเชื่อถือ น่าจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ค่ะ/ อ.ประชุม สุวรรณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

Sakorn กล่าวว่า...

รายงานน่าสนใจมากคะ เหมาะสมแก่การนำไปใช้ ขอชื่นชมคะ / อ.สาคร พงษ์พุก ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร จ.ลำพูน

บัวลอย กล่าวว่า...

"การสร้างและศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนา"
สามารถนำประยุกใช้ในชีวิตรประจำวัน ได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลระดับไหนเราสามารถประยุกต์ใช้ได้ สำนักงานสิ่งแวดล้อม จ.พิจิตร

อ.สุคนธ์ กล่าวว่า...

ทำให้ครูผู้สอนได้แนวทางสำหรับการสอน โดยสามารถการแก้ไขและพัฒนาทักษะของนักเรียนได้
/อ.สุคนธ์ ชำนาญณรงค์ ร.ร.อนุบาลลำพูน จ.ลำพูน

Warangkana กล่าวว่า...

มีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแนะนำให้เข้ามาดูรายงานการวิจัย เมื่อเข้ามาดูแล้วรู้สึกว่ารายงานน่าสนใจมากค่ะ คิดว่าสามารถนำไปใช้ได้จริง และสามาระพัฒนาทักษะของนักเรียนได้อย่างแน่นอนคะ / น.ส.วรางคณา พงษ์พุก นักศีกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.นิพนธ์ กล่าวว่า...

รายงานการวิจัยสามารถนำไปพัฒนาทักษะของนักเรียนได้ ถือว่าเป็นรายงานที่ดีมากครับ / อ.นิพนธ์ ร.ร.ป่าซาง จ.ลำพูน

Oh กล่าวว่า...

ผลงานดีเยี่ยมเลยค่ะ เป็นแนวทางการสอนที่มีเอกลักษณ์มากค่ะ ขอชื่นชมผลงาน/อ.นวลน้อย สังข์เมือง
โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

somporn กล่าวว่า...

ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสื่อสารในปัจจุบัน แบบเรียนนี้มีการพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ต้องขอชื่นชมอาจารย์ผู้ผลิตสื่อว่าสามารถทำผลงานออกมาได้ดีมากค่ะ/อ.สมพร มั่นต่าย ร.ร.อนุบาลพิจิตร จ.พิจิตร