วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2551

การสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์


ชื่อเรื่อง                 การสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2550

ชื่อผู้เขียน              นางจันทร์พิมพ์ มาอินทร์

 

                        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนอนุบาลลำพูน     ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2550   และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   โรงเรียนอนุบาลลำพูน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2550  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  สำหรับใช้ในการประกอบการจัดการเรียนรู้

                กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2550 จำนวน  62  คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ได้นักเรียนที่มีผลการเรียน เก่ง  ปานกลาง และอ่อนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวนนักเรียน  30  คน 

                เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น คือ หนังสืออ่านเพิ่มเติม  8 เรื่อง จำนวน  16  ชั่วโมง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ได้แก่ E1/E2 ผลการศึกษาพบว่า ค่าประสิทธิภาพที่ได้คือ  88.58/84.67  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งคือ  80/80   และนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม อยู่ในระดับมาก

ไม่มีความคิดเห็น: